เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631  
 
  หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   บทบาทหน้าที่
   นโยบาย
   ผลงานเด่น
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สายตรงนายก
   ติดต่อเรา
   ร้องเรียนร้องทุกข์
  ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์
   แผนงานโครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   ระเบียบกฎหมาย
   คู่มือประชาชน
   คู่มือปฏิบัติงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการป้องกันการทุจริต
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   E-Service
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   การลดขั้นตอนการบฏิบัติงาน
   รางวัลแห่งความภูมิใจ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  เทศบัญญัติ / คำสั่ง
   งบประมาณ รายจ่ายประจำปี
   คำสั่ง
   ข้อบัญญัติ
 
 
นายสถิตย์ เคว็จดำ
ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
  ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     พนักงานส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
 
     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานเราอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
     
 
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองใหญ่
รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (ดู : 14)
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2564  (ดู : 16)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ดู : 16)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ดู : 21)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาส4) (ดู : 95)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาส3) (ดู : 78)
  ข่าวประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7  (ดู : 101)
ราคากลางโครงการขยายเขตประปาภูเขาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ดู : 113)
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง - พรุนายขาว (ดู : 88)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่ิอง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 94)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 56)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 113)
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพ ปี64
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำท่วม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานเมาลิด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.คลองใหญ่ รุ่นที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปลูกไม้ประดับ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นำอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร และจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดพรุนายขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.คลองใหญ่ รุ่นที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา 20 - 22 ก.ค.2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ยินดีต้อนรับ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีฉลองข้าวตอก ฉลองกองทราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถวายเทียนเข้าพรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วีดีโอ
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631
Copyright © 2018. www.klongyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs