เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631  
 
  หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   บทบาทหน้าที่
   นโยบาย
   ผลงานเด่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สายตรงนายก
   ติดต่อเรา
   ร้องเรียนร้องทุกข์
  ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์
   แผนงานโครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือประชาชน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   E-Service
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  ผลการดำเนินงาน
   กิจการสภา
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   การลดขั้นตอนการบฏิบัติงาน
   รางวัลแห่งความภูมิใจ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  เทศบัญญัติ / คำสั่ง
   งบประมาณ รายจ่ายประจำปี
   คำสั่ง
   เทศบัญญัติ
 
 
นายสถิตย์ เคว็จดำ
ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
  ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     พนักงานส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
 
     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานเราอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
     
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ทต.คลองใหญ่
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
นายสงบ หน๊งมา
นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่


    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองใหญ่
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและชุดตรวจ ATK ภายหลังเทศกาลปีใหม่  (ดู : 81)
"งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรมการทำงานอย่างโปร่งใส (ดู : 86)
รณรงค์ประชาชนตำบลคลองใหญ่ ร่วมฉีดวัคซีน สร้างภูมิให้ร่างกาย (ดู : 92)
ขอเลื่อนการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ดู : 132)
ขอเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (เฉพาะเงินสด) (ดู : 107)
อันตรายจากการสูบบุหรี่ (ดู : 1)
เลิกสูบ เลิกเสี่ยง คุณทำได้ (ดู : 0)
การกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 1)
ประหยัดน้ำ คุณก็ทำได้ เพื่อสู้  (ดู : 19)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) (ดู : 145)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน(ตอนที่2) (ดู : 121)
ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ดู : 182)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน ธันวาคม 2562) (ดู : 117)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาส4) (ดู : 290)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาส3) (ดู : 260)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาส2) (ดู : 210)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 255)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาส1) (ดู : 129)
ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 294)
ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 267)
  ข่าวประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7  (ดู : 278)
ราคากลางโครงการขยายเขตประปาภูเขาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ดู : 301)
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง - พรุนายขาว (ดู : 264)
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน-ห้วยตอ (ดู : 135)
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ดู : 129)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ - หนองเลน หมู่ที่ 4,5  (ดู : 145)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองใหญ่
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 86)
ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 86)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 104)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่ิอง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 301)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 247)
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
ลอกคูระบายน้ำสายเหมืองบริเวณเขตบ้านหนองเลน-หนองธง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปรับพื้นที่บริเวณรั้วโรงเรียนบ้านพรุนายขาว และบริเวณหน้าวัดพรุนายขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมระบบประปา บริเวณหมู่ที่ 7และลอกคูระบายน้ำสายพรุนายขาว-ห้วยตอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันสาร์ทเดือนสิบประเพณีของทางภาคใต้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน (22 มิ.ย. 64)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบกระเบื้องเหตุจากลมกระโชคแรง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมต้อนรับ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) รายใหม่ ปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เก็บขยะอันตราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่องการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพ ปี64 (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วีดีโอ
แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
น้ำตกลาดเตย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
     
Fackbook ทต.คลองใหญ่

Line ทต.คลองใหญ่
 
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631
E-mail Address : klongyai_tamod@hotmail.co.th
Copyright © 2018. www.klongyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs