เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631  
 
  หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   อำนาจหน้าที่
   นโยบาย
   ผลงานเด่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ติดต่อเรา
   ร้องเรียนร้องทุกข์
  ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์
   แผนงานโครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือประชาชน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   E-Service
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   LPA 2566
  ผลการดำเนินงาน
   กิจการสภา
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   การลดขั้นตอนการบฏิบัติงาน
   รางวัลแห่งความภูมิใจ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  เทศบัญญัติ / คำสั่ง
   งบประมาณ รายจ่ายประจำปี
   คำสั่ง
   เทศบัญญัติ
 
 
นายสถิตย์ เคว็จดำ
ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
  ทำเนียบบุคลากร
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     พนักงานส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา
     หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
 
 
     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่านพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานเราอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
     
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ทต.คลองใหญ่
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
นายสงบ หน๊งมา
นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่


    ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองใหญ่
3 มิถุนายน 2566 ทรงพระเจริญ (ดู : 2)
รับสมัครชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ดู : 4)
โครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม 2566) (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5)
รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต (ดู : 2)
ปัญหาวัยรุ่นไทย มีบุตรก่อนวัยอันควร (ดู : 77)
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและชุดตรวจ ATK ภายหลังเทศกาลปีใหม่  (ดู : 185)
"งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรมการทำงานอย่างโปร่งใส (ดู : 178)
รณรงค์ประชาชนตำบลคลองใหญ่ ร่วมฉีดวัคซีน สร้างภูมิให้ร่างกาย (ดู : 190)
รายงานผลการลดพลังงาน ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ปี 2565 (ดู : 103)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ประกวดราคาซื้อด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/25866 การซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมารตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 (ดู : 12)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 3/2566 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-044 สายท่าเชียด - มะแล หมู่ที่ 1 บ้านคลองใหญ่, หมู่ที่ 3 บ้านท่าเชียด ตำบลคลองใหญ่ (ดู : 8)
ประกาศ ประกวดราคา โครงการขยายเขตประปาภูเขา บ้านคลองใหญ่ บ้านทุ่งนุ่น หมู่ที่ 1, 9 ตำบลคลองใหญ่ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (ดู : 54)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านคลองใหญ่, บ้านทุ่งนุ่น หมู่ที่ 1,9 ตำบลคลองใหญ่ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 103)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 85)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน(ตอนที่2) (ดู : 237)
ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ดู : 280)
  ข่าวประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านคลองใหญ่, บ้านทุ่งนุ่น, หมู่ที่ 1,9 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (ดู : 44)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 107)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 84)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 90)
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 99)
แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม (ดู : 96)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 103)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 84)
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7  (ดู : 379)
ราคากลางโครงการขยายเขตประปาภูเขาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ดู : 411)
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 34)
ประกาศรายชื่อผู้มึสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 28)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 48)
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 202)
ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 184)
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
ทำบุญสองศาสนา ปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีชักพระ(ลากเรือพระ)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลอกคูระบายน้ำสายเหมืองบริเวณเขตบ้านหนองเลน-หนองธง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปรับพื้นที่บริเวณรั้วโรงเรียนบ้านพรุนายขาว และบริเวณหน้าวัดพรุนายขาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมระบบประปา บริเวณหมู่ที่ 7และลอกคูระบายน้ำสายพรุนายขาว-ห้วยตอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันสาร์ทเดือนสิบประเพณีของทางภาคใต้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน (22 มิ.ย. 64)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบกระเบื้องเหตุจากลมกระโชคแรง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมต้อนรับ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) รายใหม่ ปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เก็บขยะอันตราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เรื่องการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วีดีโอ
แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 
น้ำตกลาดเตย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลคลองใหญ่ คลิ๊กที่นี่
     
Fackbook ทต.คลองใหญ่

Line ทต.คลองใหญ่
 
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : klongyai_tamod@hotmail.co.th
Copyright © 2018. www.klongyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs