เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631  
 
  หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   อำนาจหน้าที่
   นโยบาย
   ผลงานเด่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
   ติดต่อเรา
   ร้องเรียนร้องทุกข์
  ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์
   แผนงานโครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือประชาชน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   E-Service
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล