เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทรศัพท์ : 074 – 601630 โทรสาร : 074 – 601631 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : klongyai_tamod@hotmail.co.th

นายสงบ หน๊งมา

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

089-876-6136

นายสถิตย์ เคว็จดำ

ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่

097 352 8799

  • วิสัยทัศน์

    "คุณภาพชีวิตดี โครงสร้างพื้นฐานเด่น เน้นความโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

ข่าวสารชาวทต.คลองใหญ่

กิจกรรมชาวทต.คลองใหญ่

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2 ธันวาคม 2562

พี่น้อง ทต.คลองใหญ่ เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลคลองใหญ่
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)